Zabrana Konkurencije

Sinergija mladosti i iskustva!

Šta je klauzula zabrane konkurencije?

Klauzula zabrane konkurecnije u današnje vreme postala je uobičajena u poslovanju mnogih kompanija
naročito u IT sektoru. Ova klauzula je uglavnom sastavni deo Ugovora o radu, a njena svrha da se utvrde
poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog
ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu. Zakon propisuje da zabrana
konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova,
posebno važna tehnološka znanja, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih
informacija i tajni.

Poslodavac često Ugovorom o radu predviđa da zaposleni ne može obavljati delatnost kod konkuretnske
firme za određeno vreme nakon što zaposleni završi poslovni angažman kod poslodavca. Ono što je bitno
jeste da Zakon o radu propisuje da nakon prestanka poslovnog odnosa zabrana konkurencije može da traje
najviše do dve godine nakon završetka poslovne saradnje. Takođe, kod ugovaranja zabrane konkurencije
koja se odnosi i na vreme nakon završetka poslovnog angažmana kod poslodavca, Poslodavac je u
obavezi da plaća bivšem zaposlenom novčanu naknadu u prethodno ugovorenoj visini za vreme za koje
važi zabrana konkurencije.

Šta podrazumeva zabrana konkurecije nakon prestanka radnog odnosa i na šta se ona odnosi?
Zaposleni dok je u radnom odnosu kod Poslodavca, kao i najduže dve godine po prestanku radnog
odnosa, ne može bez saglasnosti Poslodavca:

1) imati svojstvo lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu u drugom društvu koje ima isti ili sličan
predmet poslovanje (konkurentsko društvo) – ne sme da bude direktor niti zakonski zastupnik bilo kojeg
drugog društva koje se bavi pretežno istom ili sličnom delatnošću;
2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentski preduzetnik);
3) biti zaposlen ili na drugi način angažovan u konkuretskom društvu, odnosno konurentskog
preduzetnika – ovo podrazumeva Ugovor o radu, Ugovore o delu, kao i bilo kakvu vrstu freelancinga za
konkurentsko društvo ili preduzetnika;
4) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu (kompaniji) koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Šta se dešava kada dođe do povrede klauzule zabrane konkurencije?

U slučaju da zaposleni povredi odredbu o zabrani konkurencije njegov poslodavac ima pravo da od
zaposlenog zahteva naknadu štete, a često je iznos takve štete unapred definisan Ugovorom.
Bitno je napomenuti da zaposleni i poslodavac u praksi imaju mogućnost da prilikom prestanka radnog
odnosa dogovore isključenje klauzulu zabrane konkurencije a da se zaposleni zauzvrat odrekne ugovorene
naknade.


Autor: Advokat Filip Stošić